Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03-350/20 од 09.03.2020. године и Решења о образовању комисије број 03-351/20 од 09.03.2020. године, Комисија за јавну набавку мале вредности, израђује следећу:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуде


            
    


			
 

Nema komentara

Budi prvi koji će komentarisati.

Prokomentariši


 

Vesti »

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија Одлука...

 

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и...

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka traktora

Poziv za podnošenje ponude: pozivzapodnosenjeponude Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija-nabavka-dobara-traktor

 

Javna nabavka male vrednosti za gorivo 2019.

Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija Poziv za podnošenje ponude: poziv-za-podnosenje-ponude Odluka o dodeli ugovora odluka-o-dodeli-ugovora-1

 

Javna nabavka – električna energija

Odluka o dodeli ugovora: odluka-o-dodeli-ugovora   obavestenjeozakljucenomugovoru   Poziv za podnošenje ponude: pozivzapodnosenjeponude Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija-za-javnu-nabavku-elektricne-energije-mart-2019