Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03-350/20 од 09.03.2020. године и Решења о образовању комисије број 03-351/20 од 09.03.2020. године, Комисија за јавну набавку мале вредности, израђује следећу:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуде


            
    


			
 

Nema komentara

Budi prvi koji će komentarisati.

Prokomentariši


 

Vesti »

Јавна набавка мале вреднодсти – гориво

konkursna-dokumentacija poziv-za-podnosenje-ponude ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

 

Обавештење о закљученим уговорима

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-hranilice-i-pojilice-za-farmu-zivotinja obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-oprema-za-plastenicku-proizvodnju obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-sejalica-zitna obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-stubovi-i-zice-za-ogradivanje-vocnjaka

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Јавна набавка бр. ЈНМВ 1.1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ pozivzapodnosenjeponude konkursna-dokumentacija

 

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020.

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020. izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-za-2020

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија Одлука...