Author Archive: poljoprivredna

 

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki: plan-jn Odluka Školskog odbora: odluka-so

 

Izmena i dopuna Plana javnih nabavki 2021.

Odluka o Izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu ODLUKA Plan javnih nabavki PLAN    

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка набавки Правилник Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2021. годину Одлука Табела Табела

 

Plan javnih nabavki

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki: odluka-usvajanje-plana-jn Plan javnih nabavki: plan-javnih-nabavki    

 

Јавна набавка мале вреднодсти – гориво

konkursna-dokumentacija poziv-za-podnosenje-ponude ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

 

Обавештење о закљученим уговорима

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-hranilice-i-pojilice-za-farmu-zivotinja obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-oprema-za-plastenicku-proizvodnju obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-sejalica-zitna obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-stubovi-i-zice-za-ogradivanje-vocnjaka

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Јавна набавка бр. ЈНМВ 1.1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ pozivzapodnosenjeponude konkursna-dokumentacija

 

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020.

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020. izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-za-2020

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 03-350/20 [...]